• White Vimeo Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

Hi, I'm Kari.

It's pronounced KAH∙ree.

I design for work and fun.

Graphic Designer